X

Sign in

Sign in to confirm

Have you forgotten your password?

... or login with Facebook:

Don't have an AndroidPIT account yet? Sign up
Icon

Afrikaanse Bybel

(0)
About this app:Show more
ANDROID VERSION
2.1 and up
INSTALLATIONS
100 - 500
PRICE
USD 1.35

Similar Apps

NWT Bible - Pro
(541)
USD 4.09

Top 5 Apps

TED
(60,602)
free
Netflix
(1,116,742)
free
QuickPic
(276,360)
free

More from this developer

Description

Die Bybel is die "heilige boek" van die Christene. Die woord 'Bybel' stam van die Griekse woord βιβλια biblia (boeke), wat 'n meervoud is van βιβλιον biblion (wat oorspronklik papirus beteken en later gebruik is as aanduiding van papier, geskrif, boek(rol)).
Die Bybel bevat drie verskillende versamelings boeke:
Die Ou Testament, ook die Hebreeuse Bybel genoem. Dit is geskryf gedurende die eeue heen en dit bestaan oorspronklik vir die grootste deel in Hebreeus met enkele Aramese paragrawe. (die Tanach is anders georden).
Die Apokriewe Boeke, boeke buiten die kanon van Nicea.
Die Nuwe Testament, geskryf gedurende die tweede helfte van die eerste eeu na Christus, in moderne Grieks (koinè-Grieks).
In breë trekke gaan die Bybel oor hoe God as skepper met die mens in tyd en ruimte omgegaan het, die plek van die mens in verhouding tot die skepping, die skepper en die heelal en inbreek van ewigheid (domein van God) in die tyd (domein van die mens).
Dit is die mees verspreide boek in die wêreld, waar daar in die laat 20ste eeu meer as 20 000 000 kopieë[verwysing benodig] in omloop was. Dit is uniek in baie opsigte, waarvan vertaling en skrywers net 'n paar is.
Die meervoudsvorm biblia ("boekrolle, boeke") van die Griekse woord biblion is in die antieke tyd as die eenvoudsvorm van 'n Latynse vroulike term een ook as 'n sinoniem van die Griekse term hagia graphae ("Heilige Skrif") geïnterpreteer. In sowel die Joodse asook die Christelike godsdiens word hierdie versameling van boeke as 'n openbaring van God beskou en het dus 'n normatiewe karakter vir die godsdiensbeoefening. Die Hervormde en Gereformeerde opinie en geloof is steeds dat die Bybel die Heilige Skrif is wat deur die Heilige Gees inspireer is en alle kennis bevat vir die verlossing en saligmaking van die mens. Vir die Joodse godsdiens is die Torah, en hier veral die verbond, wat God by die berg Sinaï met Israel gesluit het, die "woord van God". Christene beskou Jesus Christus as die sentrale figuur in die Heilige Skrif, wat ook hulle betekenis verlig. Met die kanonisering van die Nuwe Testament het die kerk ook besluit om die Hebreeuse Skrifte as die "woord van God" te erken.
Die hoofartikel vir hierdie kategorie/afdeling is: Ou Testament. Genesis Eksodus Levitikus Numeri Deuteronomium Josua Rigters Rut 1 Samuel 2 Samuel 1 Konings 2 Konings 1 Kronieke 2 Kronieke Esra Nehemia Ester Job Psalms Spreuke van Salomo Prediker Hooglied van Salomo Jesaja Jeremia Klaagliedere van Jeremia Esegiël Daniël Hosea Joël Amos Obadja Jona Miga Nahum Habakuk Sefanja Haggai Sagaria Maleagi.
Apokriewe boeke "Boek van Tobit" (in die Rooms-Katolieke, Griekse en Slawiese Bybels) "Judith" (in die Rooms-Katolieke, Griekse en Slawiese Bybels) "Toevoegings tot die boek Ester" (in die Rooms-Katolieke, Griekse en Slawiese Bybels) "Wysheid van Salomo" (in die Rooms-Katolieke, Griekse en Slawiese Bybels) "Wysheid van Sirag" (in die Rooms-Katolieke, Griekse en Slawiese Bybels) "Baruch" (in die Rooms-Katolieke, Griekse en Slawiese Bybels) "Brief van Jeremia" (Baruch 6 in sommige Bybels) (in die Rooms-Katolieke, Griekse en Slawiese Bybels) "Susanna" (in die Griekse en Slawiese Bybels, en Daniël 13 in die Rooms-Katolieke Bybel) "Gebed van Asarja en die lofsang van die drie manne" (in die Griekse en Slawiese Bybels) en tussen Daniël 3:23-24 in die Rooms-Katolieke Bybel) "Bel en die draak" (in die Griekse en Slawiese Bybels, en Daniël 14 in die Rooms-Katolieke Bybel) "1 Makkabeërs" (in die Rooms-Katolieke, Griekse en Slawiese Bybels) "2 Makkabeërs" (in die Rooms-Katolieke, Griekse en Slawiese Bybels) "1 Esdras" (in die Griekse Bybel) "Gebed van Manasse" (in die Griekse Bybel) "Psalm 151" (in die Griekse Bybel) "3 Makkabeërs" (in die Griekse Bybel) "2 Esdras" (in die Slawiese Bybel en 'n bylae tot die Latynse Vulgata) "4 Makkabeërs" (bylae tot die Griekse Bybel)

App Screenshots

Afrikaanse Bybel
Afrikaanse Bybel

Test review and rating

We havenʼt tested this Android app yet.
Request a test report now!

User Reviews

Average rating
0.0
(0)
Your rating:

Latest Community Comments